l’Anònima Manresana, 2n premi - Carles Enrich + Data AE